Visziektes;

Visziekte,

Visziekten ontstaan vooral na een toestand van stress en verzwakking, veroorzaakt door niet optimale milieuomstandigheden zoals een slechte waterkwaliteit of te hoge visdensiteit. Wanneer vissen in stress verkeren of een slechte conditie hebben, zijn ze gevoeliger voor ziekten. Bij visziekte is de sterfte verspreid over verschillende dagen en gaat het vaak over eenzelfde soort en soms ook over eenzelfde grootte- of jaarklasse. Sterfte veroorzaakt door virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en is in het algemeen van beperkte omvang en wordt vaak niet opgemerkt. Dit komt ook doordat zieke vissen zich meestal verschuilen tussen waterplanten en vaak niet boven komen drijven als ze dood zijn. Als dit wel gebeurt, is het zelden massaal of op korte tijd, zodat watervogels de kadavers verwijderen voor we ze opmerken. Alleen in water met een te dichte visbezetting is de sterfte soms groot en opvallend. Ook kan sterfte optreden na het uitzetten van vis. De plotse verandering van het milieu is dan de oorzaak. De conditie van de vis is daarbij een bepalende factor.

Beschadigingen, huidafwijkingen, een slechte conditie en een afwijkend gedrag (schuren of schichtig gedrag) zijn meestal symptomen van een geparasiteerde vis.
Om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen is het belangrijk gezondheidscontroles op pootvis uit te voeren en een te dichte visbezetting te vermijden. Ook is het beter om plotse temperatuurstijgingen na de uitzetting te vermijden, aangezien dit de vermenigvuldiging van de ziektekiemen bevordert. De beste periode voor herbepoting is dus de herfst. Visuitzetting in her voorjaar - zeker van paai rijpe vis - leidt regelmatig tot schimmelinfecties en sterfte. Verder kan het nuttig zijn stresserende invloeden te vermijden door op drukbeviste wateren de frequentie van hengelwedstrijden te verminderen of te spreiden in de tijd.
Tenslotte moeten zieke vissen en kadavers zoveel mogelijk verwijderd worden om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Visredding,

De bedoeling van een visredding is om vissen zo snel mogelijk uit een nadelige situatie weg te halen of maatregelen te nemen zodat de dreiging voor vissterfte wordt verminderd. Visredding is in de praktijk slechts zinvol bij enkele specifieke vormen van zuurstoftekort. Als een dreigende vissterfte wordt vastgesteld is het daarom belangrijk om snel, juist en gericht op te treden. Welke maatregelen moeten getroffen worden om vissen in nood te redden, hangt of van de oorzaak, de plaatselijke situatie en de beschikbare middelen. In een eerste fase is een snel contact met de juiste instantie belangrijk, daar zij het best geplaatst zijn om de oorzaak na te gaan en de juiste maatregelen te (laten) nemen.