Procedures;

Voor openbare wateren,

Iedereen die langs en op het water vertoeft (hengelaars, wandelaars, schippers, sluiswachters enz.), kan bij het vermoeden van een nakende vissterfte het initiatief nemen om het eerste lijnsaanspreekpunt te contacteren. Dit is de boswachter (technicus van afdeling Bos & Groen) van de regio of het secretariaat van de Visserijcommissie van de provincie. Zij doen de eerste inschatting van het gesignaleerd probleem, kunnen de omvang ter plaatse vaststellen en oordelen of verder onderzoek is vereist. Op deze wijze wordt duidelijk hoe ernstig de melding is en wordt bepaald welk stappenplan moet worden toegepast. Indien nodig worden de bevoegde instanties verwittigd om onder andere de waterkwaliteit te meten, lozingen op te sporen en indien nodig een visredding uit te voeren.

Sluis

Een standaard aanpak voor vissterfte bestaat niet. Van plaats tot plaats verschilt de werkwijze en komen verschillende instanties in actie. De boswachter is echter verantwoordelijk voor het opstarten van de preventieve procedures (beluchting, doorspoelen met vers water, enz) en maakt het proces verbaal (PV) van de vaststellingen en de schaderaming op. De te nemen maatregelen en het beoordelen van de verzamelde gegevens gebeurt in samenspraak en met de technische ondersteuning van het visserijsecretariaat. Het secretariaat van de Visserijcommissie verzorgt eveneens de communicatie met de achterban in verband met de uitgevoerde activiteiten.
Naar aanleiding van de eerste gegevens kunnen verschillende instanties onmiddellijk worden ingeschakeld:

Het is ook belangrijk om zowel de achterban als de plaatselijke media van de vissterfte en van de maatregelen die daartegen zijn genomen, op de hoogte te brengen. Hierdoor brengt men de plaatselijke hengelaars, hengelverenigingen en andere belangstellenden op de hoogte van het knelpunt, waar de lokale waakzaamheid kan verhogen.
De bevindingen rond de vissterfte worden achteraf met alle betrokken partners besproken. De structurele knelpunten die uit deze evaluatie naar voor komen worden gemeld en indien nodig en mogelijk voor een volgende keer preventief aangepast.

Voor privaat wateren,

Enkel de openbare wateren vallen onder de bevoegdheid van het beleid van de openbare visserij. Dit betekent dat bij een vissterfte op een privaat water de eigenaar of beheerder zelf bevoegd en verantwoordelijk is om visreddende maatregelen te nemen en naar eigen inzicht hulp in te roepen.

Het is dikwijls moeilijk om de eigenlijke oorzaak van een vissterfte onmiddellijk te achterhalen. Het is bovendien niet altijd duidelijk of er overtredingen van de wetgeving zijn gebeurd. De wet is echter afdwingbaar, het niet naleven van de gestelde regels geeft aanleiding tot strafmaatregelen.
Vissterfte analyseren en de visschade schatten is een zeer ingewikkelde aangelegenheid want vissen zijn juridisch gezien de eigendom van iedereen en niemand. Het is steeds een eenzijdige (economische) benadering en dus een systematische onderschatting van de milieuschade, de schade aan de waterkwaliteit en aan zeldzame soorten en hun biotoop. Toch is het mogelijk om een schadeclaim in te dienen. Hiervoor is echter duidelijk bewijsmateriaal over de oorzaak en gevolg nodig. Daarom is het zo belangrijk om bij elke vissterfte een zo volledig mogelijk proces-verbaal door de boswachter te laten opmaken om de veroorzaker van de vissterfte aansprakelijk te kunnen stellen.