EutrofiŽring;

EutrofiŽring is een sterke toename van voedingsstoffen (fosfaten, nitraten) in het water, wat een explosieve groei van algen en een verandering in de samenstelling van water- fauna en flora veroorzaakt. De zuurstofonttrekking door waterplanten en algen tijdens de nacht, maar ook op donkere overtrokken dagen, kan periodieke aanleiding geven tot zuurstof gebrek.

rivier

Algen

EutrofiŽring wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ongewenste, voedselrijke lozingen van afvalwater, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverschotten, niet gesaneerde rioleringen. De afspoeling van besmetting of de ophoping van "vreemd" plantaardig materiaal zoals bladval en maaisel. In het najaar en in de winter sterven ook grote hoeveelheden waterplanten af. In de loop van de jaren hopen resten zich op de waterbodem op. Dit leid vooral in stilstaande wateren met weinig of geen doorstroming tot een teveel aan voedingsstoffen in het water. Er ontstaat een dikke, slappe modderlaag die nadelig is voor de ontwikkeling van watervegetatie en macrofauna. De afbraak van grote hoeveelheid organisch materiaal door aŽrobe bacteriŽn geeft aanleiding tot een sterke schommelingen in het zuurstofgehalte. Een mogelijke indicatie voor voedselrijk water is de aanwezigheid van een dichtgesloten drijf plantenlaag (kroos). deze laag houdt het licht tegen, waardoor de waterplanten en algen onder het kroosdek niet groeien en dus geen zuurstof produceren. In het ergste geval wordt het hele water daardoor zuurstofloos en nemen anaŽrobe bacteriŽn het afvalproces over. Hierdoor komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor vissen.

Vuile rivier

EutrofiŽring terugdringen, vereist vaak ingrijpende maatregelen, een eerste aandachtspunt is uiteraard een goede waterkwaliteit te behouden en verontreiniging te voorkomen. Zijn de schommelingen in het zuurstofgehalte in een water groot, dan is visfauna kwetsbaar. Wateren met een verdachte zuurstofhuishouding worden best van nabij gevolgd en regelmatig gecontroleerd. Mogelijke structurele maatregelen om EutrofiŽring terug te dringen zijn de zuivering van effluenten,  de reductie van overbemesting, het verwijderen van bodemslib en het ontwikkelen van biologische zelfzuivering door vegetatie beheer van het water. Het uitzetten van te grote hoeveelheden vis, zeker van brasem die het bodemslib opwoelen, moeten vermeden worden. Hiermee kunnen de effecten van eutrofiŽring versterkt worden.